365 DAGEN PER JAAR GEOPEND | 50+ GROEPSLESSEN

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Aanmelding lidmaatschap
1a. Aanmelding als lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend te overhandigen. Tevens wordt een legitimatiebewijs op geldigheid gecontroleerd.
Het lidmaatschap vangt aan op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier door het lid is aangegeven. Het inschrijfgeld bedraagt √©√©nmalig ‚ā¨ 15,-.
1b. Tijdens het eerste sportbezoek aan PowerBase Fitness ontvangt het lid een toegangspas. Uitsluitend op vertoon/incheck ¬†van deze pas krijgt een lid toegang tot PowerBase Fitness. De toegangspas is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Jongeren tot 16 jaar krijgen uitsluitend toegang onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 18 jaar of ouder.¬†De borg op een toegangspas bedraagt √©√©nmalig ‚ā¨ 5,-.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
2a. Een lidmaatschap bij PowerBase Fitness kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van minimaal 4 weken, een jaar of twee jaar, afhankelijk van het gekozen lidmaatschap. Een gekozen upgrade (Gold of Ultra) loopt altijd met de duur van het betreffende abonnement mee en is niet tussentijds opzegbaar.

Een ‚Äėearly bird‚Äô is na drie aaneengesloten maanden maandelijks opzegbaar.

Een 10-rittenkaart is maximaal 6 maanden geldig vanaf datum van uitgifte.
2b. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling geschiedt via automatische incasso.
2c. Bij niet tijdige ontvangst door PowerBase Fitness van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering door bank of klant), ontvangt het lid een reminder ter onmiddellijke betaling. Indien het lid, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het lid in verzuim en is PowerBase Fitness vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld in artikel 2d, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten, ineens te voldoen.
2d. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan, kan toegang tot PowerBase Fitness worden geweigerd. PowerBase Fitness is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te be√ęindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
2e. PowerBase Fitness behoudt zich het recht de lidmaatschapsprijs met maximaal 5% per jaar te indexeren.

2f. E√©nmaal per jaar mag PowerBase Fitness per lid een gymbijdrage √° ‚ā¨ 15,- incasseren ongeacht het gekozen abonnement. Jeugdabonnementen zijn hiervoor uitgesloten. Deze bijdrage wordt uitsluitend ingezet ter optimalisering van de sport- en trainingsomgeving van PowerBase Fitness.

Artikel 3: Trainingstijden
3a. Op offici√ęle en erkende feestdagen is PowerBase Fitness gerechtigd gesloten te zijn of aangepaste openingstijden te hanteren. In vakantieperiodes kan een aangepast openingsrooster worden gehanteerd.

3b. PowerBase Fitness behoudt zich het recht voor om

trainingstijden, openingstijden en/of programma’s te wijzigen.

3c. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen en/of deelnemen aan geboden onderdelen en/of -activiteiten, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

Artikel 4: Be√ęindigen¬†lidmaatschap
4a. Het lid kan zijn/haar lidmaatschap be√ęindigen door een opzegformulier in te vullen bij de balie van PowerBase Fitness,¬†

met inachtneming van artikel 2. Tevens dient de toegangspas te worden ingeleverd.

4b. De opzegtermijn bedraagt één kalendermaand vóór de datum waarop het overeengekomen lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.
4c. Wanneer het lid een betalingsachterstand heeft, kan het contract niet be√ęindigd worden. Ook na de duur van het eerder gekozen abonnement loopt het lidmaatschap door zolang de betalingsachterstand niet is voldaan. Houd hierbij rekening met de eventuele kosten vernoemd in artikel 2d.
4d. PowerBase Fitness behoudt zich het recht voor bij ernstige 

en/of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te be√ęindigen zonder teruggave van contributie en zonder dat de betalingsverplichting¬†

voor de lopende contributietermijn vervalt.

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid
5a. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma, les en/of van cursusonderdelen en/of ‚Äďactiviteiten bij PowerBase Fitness, is geheel voor eigen risico van het lid.
5b. Zowel PowerBase Fitness als de manager/eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materi√ęle of immateri√ęle schade als gevolg van ongeval en/of letsel van het lid.
5c. Zowel PowerBase Fitness als de manager/eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies en/of diefstal van eigendommen van het lid.

Artikel 6: Huisregels
6a. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels 

van PowerBase Fitness en hiernaar te handelen. De huisregels zijn zichtbaar opgehangen in de PowerBase Fitness vestiging.
6b. Er is een beperkt aantal lockers aanwezig dat met een sleutel kan worden afgesloten voor het opbergen van waardevolle 

spullen zoals portemonnee, sleutels en/of telefoon. Bij verlies 

van het lockersleuteltje dient ‚ā¨5,- te worden voldaan. Uit veiligheidsoverwegingen vindt registratie van dit verlies plaats.¬†

Artikel 7: Rechtstoepassing en Privacy
7a. Door inschrijving accepteert het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van PowerBase Fitness en handelt hiernaar. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

7b. Foto- en/of videomateriaal van haar eigen sportende leden wordt uitsluitend gebruikt t.b.v.  social media van PowerBase Fitness. Tenzij expliciet aangegeven gaat het lid hiermee akkoord.

7c.PowerBase Fitness registreert en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor haar eigen abonnementensysteem en voor haar eigen mailing naar de leden. Persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt en worden direct vernietigd wanneer het lidmaatschap wordt be√ęindigd.

Top
Open chat
1
Stel gerust je vraag
Welkom op de chat van Powerbase Fitness! Waarmee kan ik je helpen?

Kom je er niet helemaal uit? Laat je dan vrijblijvend adviseren door een van onze professionals via deze chat!

Plan ook gemakkelijk via de chat een proefles of intake gesprek! :)